Provincie West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen

Het project TechnoBoost kadert binnen het flankerend onderwijsbeleid van de Sectie Onderwijs van de Provincie West-Vlaanderen. Haar taak situeert zich op twee verschillende niveaus: het inrichten van onderwijs en het uitbouwen van een flankerend onderwijs.

De Provincie heeft een rol als inrichtende macht en wil in die hoedanigheid, door het leveren van infrastructuur en door een beleid uit te bouwen en te investeren, bijdragen aan kwaliteitsvol onderwijs. Zij heeft één provinciale school, het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) te Kortrijk.

Verder heeft de Provincie ook een flankerend onderwijsbeleid ontwikkeld om zowel het lager en secundair onderwijs, als de volwasseneneducatie te ondersteunen. Dit flankerend onderwijsbeleid werd doorvertaald in een doelstellingencluster met als aandachtspunten de positieve studiekeuze, de gekwalificeerde uitstroom, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en ten slotte het onderwijsnetwerk en een regierol. Deze ondersteuning wordt op verschillende manieren verwezenlijkt : via een provinciaal reglement flankerend onderwijs, via samenwerkingsovereenkomsten, door het organiseren van studiedagen, via de operationele projecten vzw Huis van het Leren, door het initiëren van gestructureerd overleg,.. De Provincie neemt ook heel specifiek opdrachten op in het kader van duaal leren, de promotie van het technisch- en beroepsonderwijs, het STEM-onderwijs,…

De Provincie wil stimuleren, ondersteunen, doen samenwerken, voorzieningen en infrastructuur aanbieden en regisseren. Vanuit die visie ondersteunt zij administratief, financieel en inhoudelijk het project TechnoBoost.

Kom meer te weten over de Provincie West-Vlaanderen

Ga naar de website